Romendar chinavdo o pani..

233

Komunako adelati ani  Zenica anga adelatesko akti saveste o dikhlo  pretprijatie  ,,Vodovod  thaj kanalizacija” thane doshale (kriva) bash diskriminacija e Romenge save djivdinena ano  Banlozi  ko pashipe e dizjake Zenica.

Vodovod tar Zenica chinavga o pani tar sasto kampi  e pajneskere mrezatar mangipnaja na mukipe o pani tar sherutni  cevka. Bash akaja  buti anelapes dekreti so si kerdi diskriminacija upral sa e dizutne tar atari  Banlozi,  sostar nikana anglal akava  na resargapes dji asavko diso  sasto atari-than te ovel chinavdo pajnestar.

Sar so vakerna, o Vodovod tano doshalo anglal o adelati (sud) thaj ano jek rodinga e vastalunendar sigo te chinaven e asavke  diskriminacija  kerdi  upral e Roma , sar thaj o vodovod te ucharel akana sa e adelateskere  troshokoja  ano lovengo  ikheripe tar  2.090,10 km ko vakti tar 15 divesa. Pobuter drabarane ano teluno linko..

Општинскиот суд во Зеница донесе пресуда со која јавното претпријaтие „Водовод и канализација“ е виновна за дискриминација на Ромите кои живеат вo Банлози во близина на Зеница.

Оваа компанија го исклучи целиот камп-простор од водоводната мрежа со сечење на главната водоводна цевка на главнота вратило. На овој начин беше извршена дискриминација врз сите жители на населбата Банлози, бидејќи никогаш порано не се случило една целосна населба да остане без вода.

Сепак, ЈП Водовод и канализација беше прогласена за виновна и судот донесе одлука за запирање на понатамошната дискриминација на ромските граѓани, како и покривање на трошоците за судењето во износ од 2.090,10 км во рок од 15 дена.

Ова е првостепена пресуда, што значи дека странките во постапката имаат право на жалба.

Roma Press-lendo linko : http://www.portal-udar.net/sudska-presuda-zenicki-vodovod-masovno-diskriminisao-rome-u-naselju-banlozi/