5- to Novembro Dive e Romane čhibjako..Dikhen Video

165

Avdive niśankerelapes o dive e Romane čhibjako 5-to Novembro. BAHTALO THAJ BUT BERŠA ARAKHLO THAJ NIŚANKERDO.

O Barvalipe  e Romane khedinako tano kana isile barvali ćhib thaj kana i korkori nacija arakhelala pherde kulturaja, sajdipnaja numa hem bare mangipnaja sikhlovibnaske.

Нека ни е честит меѓународниот ден на Ромскиот јазик. Ромскиот јазик е официјален јазик на сите Роми во светот.

Признавањето на важноста на ромскиот јазик,  треба да ни биди дел од нашите напори и акции за да се спречат сите форми на дискриминација.

Нека е среќен и за многу години вечен Светскиот ден на Ромите 5-ти Ноември.

Hazri kerga: Roma Press