Ani dis Skope tar o 5 đji 7 Noemvro nišankerelapes o dive e Romane čibjako

357

05 –Ноември се одбележува Светски ден на Јазикот на Ромите. Овој празник Ромите и годинава го одбележуваат во Република Северна Македонија, денот  се одбележува со богата културно-научна програма. Исто така на 07 Ноември се организира културна и едукативна манифестација во Клубот на пратеници во организација на министер без ресор од Македонската Влада Музафер Бајрам и пратеник Самка Ибраимовски, На оваа манифестација најавува присуство и Претседателот на Владата на РСМ г-дин Зоран Заев.

Tar 05 đji 07 Noemvro ani dis Skopje nišankerenapes hemime aktivitetija phanle e Romane kulturaja, čibjaja thaj identitetoja te sikavlepes o sajdipe e Romane čibjako.

Jeke kedinake (zaednica) i čhib tani o hem baro barvalipe odole đianengo, sostar sa so ikherlapes  jekhe identitete garavelapes pal oleske dajekhe  čibjate, thaj sa odoleske e Politikane prestavnikoja numa thaj  Birađjakere organizacie kerna aktivitetija phanle e Romane čibjaja te shaj vazdelapes thaj arakhelapes o sajdipe e Romane čibjako ano sa e niveloja.

Ano đji avdisutno dive sar timi tar Roma Press resargem ano trin uče aktivitetija save resarena  ano akava kurko thaj savende akharenapes sa e Roma bare barikanipnaja thaj sajdipnaja te oven kotor ano akala khedipna te šhaj te sikaven poro identiteto thaj o arakhibe pumare dajake čibjako.

Sar aktiviteti savo tano havlardo ano 07 noemvro jekajek phanle e nišankeribnaja thaj sajdipnaja e Romane čibjako havlarela thaj tradicionalno nišankeribe o dive e čibjako o Kabineti tar ministeri bizo resori thaj legarutno tar Strategija e Romengiri ani Republika Utarali Makedoni  Muzafer Bajram thaj o deputati  Samka Ibraimovski o aktiviteti kerlapes ano klubi e Bičaldengoro.

Ano akava nišankeripe tar dive e čibjako kerlapes ano baro učo politikano thaj kulturako nivelo save thaneste piro avibe havlarga thaj o Premieri  e themako o rajo Zoran Zaev, aso sar nevipe ka ovel ikherdi thaj nevi promocija e nevutne Romane gramatikako telal o bute beršengo lingvisti thaj aktivisti ano arakhipe o barvalipe e čibjako o rajo Ljatif Mefail-Demir.  Panle jekajek akale aktiviteteja ka ovel bari muzikani, kulturaki thaj edukativnikani programa.

E sajdipnaja e Romane čibjake ano jekh, isi panda jek nišankeripe e Romane čibjako thaj gajatibe tar Birađjaki organizacija savi kerla buti ano baripe e Romane kulturako thaj gajatibe anavkerdi ,,Barikanipe“  E vastalune havlarena panle akale diveja panda jek bari kulturaki programa anavkerdi ,,Muzikani poetikani rak“- ,,Euromond 21“

Ano jek vi akava aktiviteti tavdela tar 18:00 ari ano ,,Kher e Kulturako Kočo Racin-Skopje,  thaj ani olengi sa ikherin havlarelapes  kulturaki programa ano drabaripe Romane gilja tar penđarutne neve numa thaj purane poetoja manuša,  save nakavge poro đjidvipe ano gajatipe.

Timi Roma Press panda jek fori Bahtaraja sa e Romenge o dive e čibjako thaj panda but berša te dalla sajdipe thaj arakhipe sar amaro maj baro barvalipe.

 

 

Hazri kerga: Roma Press