Demokratikani Sojuzi e Romengi ani Srbija lela tnan ano alosaribe ko Kraguevac

152

Demokratikan  Sojuzi e Romanegro tar Kraguevac lingarge  đji Atareskiri (gradska) komisija o khedimalo lil tar 29 kandidatoja  save kamena te kuven sar Konsileske manuša (sovetnikoja) ano Khedipe (Sobranie) tar dis Kraguevac ko avutne alosaribe save valani te ikergoven ano 21 juni.

DPR- Sar so vakerena, olengi mangin  tani te kuven ano khedipe  e rađjalipnaja  salde jeke celjoja te shaj oven dumo  e Romenge ko lačharipe  pošukar  đjivdipe e romengo  ano pobuter  segmentoja taa olengi akanutni pozicija,  informiringa o legarutno e patrinako (listako)  Milan Petrovik.

ДПР- Демократскиот сојуз на Ромите достави до Градската изборна комисија список со 29 кандидати за избор на советници во Собранието на Град Крагујевац на изборите што ќе се одржат на 21 јуни.

Претседателот на Градскиот одбор на Демократскиот сојуз на Ромите од Крагуевац и носителот на списокот, Милан Петровиќ, рече дека собрале и премногу потписи, но дека има преклопување, така што утре ќе собереме уште девет потписи.

Ние сме првиот список на национални малцинства во Крагуевац и најбројни сме кај ромското население, затоа сакаме да се бориме за подобрување на позицијата на Ромите. Ние сакаме да направиме некои работи што ќе бидат иницирани од Ромите, и ако сме дел од владата заедно со локалната самоуправа, ќе ги решиме проблемите на ромската заедница – прашањето за инфраструктурата, вработувањето и други.

Roma Press-lendo tar: http://rominfomedia.rs/?p=17532