ljatifa Śikovska kuvela sar đjeno ano komisije Parlamentareske..

549

Ani parlamentareski bešin ikherdi ano panđto dinko 11 Septemvro, e Khedipnaske(sobranie) bukarne bedenija sar valanutne baš o parlamenti thavdinge pere bukaja.

Sar đjeno ano adala komisjja kuvga thaj  i jekhto Romengi bičhaldi (pratenik) Latifa Šikovska.

На парламентарната сединца одржана во петокот на 11 септември Собраниските работни тела неопходни за парламентот да биде во целосна функција конечно формирани. По долгите договарања меѓу политичките партии, пратениците од 98 гласа „за“ избраа претседатели и членови на 20 комисии. Во тие комисии како член влезе и едниствениот ромски пратенник Љатифа Шиковска. Таа беше избрана за член во Комисијата за систем и односи меѓу заедниците и Комисијата за труд и социјална политика. Исто така Љатифа Шиковска беше предложена и изгласана и за заменик член во Комисијата за култура.

Roma Press- lendo :Romatimes.news