O Кanoni baš nanipa tar plisutne dokumentoja nakla ko agor tar pandipe e bukako tar o Khedipe e Makedonijako..

156

E palune kanoneja savo nakla anglal te mukhelpes o Khedipe e Makedonijako, kerlapes lafi baš e manuša save nanelen reguliripe tar pire plesutne dokumentoja thaj olengo bešibnasko than, valani te ikeren akava kanoni thaj te iranenpes đji ko matična kancelarie thaj te pučlarenpes baš so valani olenge te resarwn đi ano dokumentoja.
Avdive informiringa telal ministeri baš trud thaj socijalna politika Sanela Škriejlj.

Со последниот закон кој се усвои пред распуштањето на Собранието со законот, кој во последното време е усвоен, е обезбеден правна институционална рамка, со кој, сите лица без лични документи за идентификација во Северна Македонија, ќе се снабдуваат со лични документи.
Сите горенаведените лица имаат право, и ќе може да се регистрираат во Матичните книги на родените,со тоа ќе поседуваат и лични документи, исто така сите овие лица ќе можат да се регистрираат во Регистарот на Матичните клниги на родените.
Оваа вест ја соопшти заменик министерката за труд и социјална политика,Санела Шкријелј со кое се укажува дека целта на овој закон,лицата кои не се евидентирани при матичната книга на родените да се регистрираат во матичната одделенија, и со самиот акт ќе добиваат лична карта, ќе може да го продолжуваат школувањето, да имаат право на социјална здраствена заштита, да можат да имаат еднаков пристап до вработување со социјална заштита.

Овој проблем на граѓаните без документи за идентификација, е игнориран со години. Инаку станува збор за лица кои се од различни националности(ентитети).

Ова прашање се очекува да се реши со помош на Министерството за труд и социјална политика во соработка со МВР, Дирекцијата на матичните книги,Центарот за Социјални Работи како и со подршка на неколку меѓународни организации ОСЦЕ и УНХЦР.
Со овој усвојен закон, се очекува дека треба да се реши проблемот на 700 лица кои се без изводи на роденити да можат да се реши проблемот до добивање на документи за идентификација.

Со овој закон, како што се истакнува лицата што не поседуваат адреза на живеалиште, поради низа како и различни проблеми ќе може да пријавуваат адреса на живеење, за да маже да се евидентира во евиденцијата на Центарот за доцијални работи за нивниот престој.

Рома Пресс-превод од Албански јазик/на Македонски:Веби Р.