O Roma Press ka lel than ano vazdibe tužba mujal Belgijako raštralo Demir Ismail-Demo

1181

Почитувани пријатели и читатели на Рома Пресс со оглед на тоа дека многу пати ние како еден од водечките Ромски портали активно сме споменувани во негативна конотација како портал впрочем и моето име Севгул Абдула како главен и одговорен уредник на Рома Пресс  од лицето Демир Исмаил -Демо. Одговорно укажуваме дека неговото прикажување на нас како Рома Пресс нај остро ѓи демантираме како невистинити и неточни информации.

Секој разумен човек ќе свати дека ниту можам а исто така ниту имам некои посебни месечни примања од било која институциа или организација освен на која јас менаџирам или хонорарно работам. За таквите видеа и укажувања нема да отворам дискусија ниту да губам енергија за човек кој што не знае а дури и тоа што му е пренесено не знае како  да  ги прочита. ЈАС и сите околу нас сме свесни дека ова е масло на трети лица. Во текот на наредната недела ќе поднесам тужба во мое име и името на Рома Пресс со една и единствена цел за во иднина да не му дозволам за некој кој единствена занимација и работа во животот муе фб. со моето име и честа на моето семејство да си направи шоу на фб.

Sajdime amala thaj manuša savo ano paluno vakti sijen sakova dive tumare jekhto portaleja Roma Press, savo sakova dive dela tumen e maj nevutne informacie so sa resarela buvle ano đjivdipe e Romengo. Harne mangava te dav tumen info ko anav tar portali Roma Press thaj moro anav Sevgul Abdula sar redaktori e portaleske, ano paluno vakti sijem viktimina(svedokija) tar na čačikane lafija prekal o videa kerde ano fb tar Demir Ismail- Demo mujal amende.

Sajdime ramalen maj čačikane vakeraja sa odova vakeripe so vakerelalen o manuš tano načačikane sostar ni sijim vklučime ani disavi institucia ja palam organizacija savate mange ulavena disave love, salde ki amari organizacija savate sijum me menađeri thaj honorarno kerava prekal late buti.

Angleder vakerava baš o manuš ka vazdelpes bangivalo kotor baš arakhipe mo anav thaj e portalesko thaj sa odova so vakerdilo mujal amende, sebepeja te na ovav me đikaske zanimacija ano fb kana ole nanele disavi pogogaverikani buti. Numa pal sa akava đjanelapes so bešena avera trinta manuša a bezehaske ole ikherenalen sar maša buthi keribnaske.

Pal amare na oficijalna informacija prekal so vazdelapes pukav- tuzba mujal o Demo thane barabutne sa e organizacie save sas hemime olengere anava thar o jekhajek manuš.

Amen sar portali Roma Press ka vazda i pukav- tuzba odoleja so  amen heminela ko disave oleskere informacie save resarena đji oleste tar biđande konjakija- Izvorija. Thaj ano jekh akale tuzbaja ka roda te iranel o sajdipe tar moro anav sar redaktori, o anav e portalesko Roma Press sar thaj o sajdipe mire maj paše familijako.

Hazri kerga: Roma Press