Sakova čhavoro so bajrovela isile mangin jek dive te ovel đjeno tar Teatro Rom-Prizren

218

Театарот во Призрен ,,Ром” е основан во 1989 година и сè уште работи како аматерска група во рамките на една од најстарите невладини организации на Косово, Дурмиш Аслано. Театарот е сместен во Центарот за култура во Призрен, во кој  брои околу четириесет члена  и редовно се среќаваат, пробаат и вежбаат за претстави. Просториите на Центарот за култура се делат со уште четири  театарски групи: Турскиот театар, Албанскиот аматерски театар, Албанскиот професионален театар и Бошњачкиот театар. За разлика  од Турскиот театар, на кој му помагаат стручни режисери и стручен тим што доаѓаат од Турција за оваа намена, членовите на Ромскиот театар ги споделуваат сите задачи меѓу себе. Така, оние кои имаат афинитет за одредени активности и искуства во нив, ја преземаат улогата на дизајнер на костуми, дизајнер на сетови, техничар за осветлување, директор и друго. Сепак, членовите на Албанскиот професионален театар во Призрен им помагаат кога  се во можност. Едис Галуши е член на овој театар уште од детството и вели дека во Призрен секое дете расте со желба да биде член. За прием, се одржуваат аудиции на кои стручен тим го сочинуваат луѓе од ромски, турски и албански театар.  Апликантите не мора да бидат од ромска националност, но треба да го знаат ромскиот затоа што на тој јазик  се изведуваат претстави. Поради зголемениот интерес за нивните настапи кај неромската публика, во последните години тие воведоа преводи на хрватски, српски, албански и англиски јазик кои ги придружуваат текстовите што ги укажуват актерите на екранот.

Teatro Prizren ROM  tano fundavno kerdo ano 1989 berš thaj panda kerla buti sar amaterikani teatrikani kupa ano pervazija tar maj purani  Birađjakri Organizacija  tar Kosovo-Durmiš Aslano.

Teatro tano thamiribe (bešlardo)  ano Centari e kulturako ko Prizren, thaj ano oleste gijnenapes  pobuter tar 40 đjenutne,  sakanutne  arakhenapes ano akava than kerena probe, siklovena thaj kernapes hazri teatrikane khelinenge. Numa  olensar ano akala thana araklagovena vi Albanikano, Khorano, Bošnakongo amaterikane teatrenge kupe, numa isi thaj vi jekh Albanikano profesionalno teatro.

Kana ka dikhelpes i buti tar Khorajengo teatro olenge avena sakana ekspertoja thar khoranipe thaj dena olen dumo baš olengi buti,  Aso o Romano teatro poro đjandipe ulavena  ole maškar  peseste.  Aso avera save isi olen pobaro đjandipe von lena o than baš lačharibe kostimoja, dizajnerija tar setoja, tehničarija baš o svetlo, direktorija thaj avera. Numa  vakerlapes kana trubul olenge disavo pobaro dumo iklovena olenge ano anglalipe o Albanikano profesionalno  teatro  tar Prizren thaj dela olen dumo. Edis Galušu  sav tano đjeno ani akaja teatrikani kupa vakerla sakova čhavoro savo bajrovela ano Prizren  isile mangin kana ka ovel baro te ovel đjeno tar o Romano teatro ano Prizren.

Hazri kerga: Erđan M. Roma Press-lendo tar Phraliphen