ZNM thaj SEMM lačharena registri tar onlajn medie

232

Здружението на новинарите на Македонија потпиша Меморандум за соработка со Стопанската комора на Македонија. Целта на потпишување на Меморандумот е да се направи значаен исчекор кон зголемување на професионалноста на онлајн медиумите. Процесот кој ќе го водат ЗНМ, Советот за етика во медиумите на Македонија и Стопанската комора ќе резултира со создавање на регистар на професионални медиуми, кој ќе и помогне на јавноста, но и на бизнис заедницата, полесно да распознаваат кои медиуми ги исполнуваат критериумите да бидат медиуми, кои се придржуваат до новинарскиот кодекс при своето работење и имаат транспарентно сопствеништво и импресум. „Во овој регистар нема да има место за пропагандата, лажните вести, како и за анонимните редакции и уредници“, истакна Чадиковски. Според Чадиковски процесот на изработка на критериумите за регистарот ќе биде инклузивен процес каде преку одржување на консултативни средби со новинари, претставници на порталите и на бизнис заедницата ќе се дојде до најквалитетните решенија. „Ваквиот вид на евидентирање ќе и помогне и на бизнис заедницата за да знае во кои медиуми треба да се рекламира и огласува бидејќи и тие сакаат да го помогнат овој процес, а истовремено имаат и општествена одговорност за да го поддржат постоењето на квалитетните медиуми“, рече Чадиковски.

Birađjako khedipe tar žurnalistoja ani Makedonija erati hraminge Memorandumi baš buthi kheripe  e Stopansko komoraja tar Makedonija. Celjo  tar akava  hramipa Memorandumi te lačharelpes  valanutno piro  ano bajrovipe o profesionaliteto an medie, savo ka tavdel  ano dikhlo, numa thaj ani biynis kedin, polokhe te penđargovel  tar save medie  pherena e kriteriumija  te ikherenpes  sar medie,  te ikherenpes  đji o kodekso e žurnalistengo ani piri buti ko transparetnipe ano pumaroipe  thaj  impresum.

Ano akava  registri nane te ovel than baš propaganda, hovavne haberija  sar anonimnikane  redakcie thaj redaktorija, vakerga o Čadikovski.

Hazri kerga: Roma Press