Aksel A-Bukarno khedipe ani Rađi Makedonijaki

488

Avdive ani Rađi Makedonijaki ikergapes bukarno khedipe telal organizacija tar Konsilesko manuś e Premieresko Zoran Zaev bash nijamale pučhipa rajo- Aksel Ahmedovski, ano akava khedipe kerlapes lafi baśh o valaniope buteder dizutnengo valanipe tar odova save tane ikherimale tar GMP sakana tane kotor tar odova so kerlapes upral olende rodipe tar love tar odova so nane olen pukinimo disavo borčhi.

Numa kana lenapes olendar akala love aso ola djivdinena tar socijjalnikano dumo tadani upral olende kerlapes baro socijalno riziko sostar ola nasti đjivdinena thaj nakavena piri normalnikani egzistencija, vakerga anglal o khedime akharutne o rajo Aksel Ahmedovski.

Tar ulavde ministeriumija thaj institucii kergapes lafi panle akale temaja thaj rodlapes sigo te arakelpes solucija akale na halovibnaske panle raśtrakere kanoneja, aso adava te angapes tadani e dizutne ka oven ćhale odoleja so ka vakerelpes aso i aklanutni Radji isila kan bash shunibe e valanutne potrebe e dizutnengere.

Денес во Владата на Република Северна Македонија се организираше работен состанок во организација на Советник за решавање на правни прашања и постапки г-дин Аксел Ахмедовски со укажување дека голем број на граѓани се корисници на ГМП и средствата кои ги добиваат по тој основ често се предмет на извршување заради неплатен долг. Согласно Законот за извршување овие средства како и други социјални надоместоци се изземени од извршување со што се доведува во прашање нивната егзистенција.
 
За да го докажат своето својство на корисници на ГМП и да бидат заштитени од извршување истите се принудени да доставуваат потврди од социјалните центри до извршителите но бидејќи социјалниот број е невидлив кај банките истите за деблокада на сметките повлекуваат средства стекнати по основ на ГМП.

Од тука е потребно да се заложиме и да излеземе во пресрет на ова група граѓани, укажа Советник Аксел Ахмедопвски за потоа се отвори и дијалог помегу присутните претставници од институциите во Македонија како присутни лица од министерства, тие исто така говореа во овој правец за изнаогане на решенија за таквите постапки, Со изнаоѓањето на конечно решение по ова прашање најпрво ќе се постигне владеењето на правото и дека Владата го слуша гласот и потребата на граѓаните.

Hazri kerga:Roma Press