Ani 6-to bešin Rađjaki ando bahani iranelapes pal pale o K15 e bukarnenge ani Raštraki administracija..

264

Владата на Република Северна Македонија ја разгледа и усвои Информацијата и го утврди текстот на Гранскиот колективен договор на органи на државната управа, на стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, на судовите, јавни обвинителства, казнено – поправни и воспитно – поправни установи, на државното правобранителство, на единиците на локалната самоуправа, агенции, фондови и центри за социјални работи и други органи основани од Собранието на Република Северна Македонија.

Владата на Република Северна Македонија го овласти министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски да го потпише Гранскиот колективен договор со репрезентативниот синдикат УПОЗ.

Ова ќе биде прв Грански колективен договор за административните службеници и правосудните органи после 1995 година, со кој администрацијата се стекнува со право на К-15, дневници за трошоците за превоз и трошоците за ноќевање за службени патувања во земјата на кои до сега немаа право, се утврдува право на денови на платено отсуство заради лични и семејни околности и тоа до седум работни дена во годината, правото на неплатено отсуство, како и други права на работниците и обврски на работодавачите.

Ani 6-to bešin e Rađjaki ani Makedonija angapes paluno bahani te iranelpes e bukarnenge ani raštraki administracija o k15, prevozi resibe đi ano buka, bukarno bičalipe tar buti pukinibaske diveseja thaj avera kanonija save but čirla sas činavdune thaj na preperena sas ano ikheripe bukarnenge save thane ani buti sar raštrakere sluzbenikija.

Akava ka ovel o jekto fori iranipe akava kanoni panda ano vakti tar 1995 berš, sar panlo lafi tar Dizutnengo panlo lafi tar administracijake thaj adleateskere bukarne, odoleja so von resena ano poro hakajipe te ovelen šajipe thaj tar K-15, nijami tar dnevnice, pukimalo nađajbe ani buti sebepeja tar jerijesko valanipe thaj odova efta dive bešipe thaj panda avera resarina save ka oven sar dumo e bukarnenge ande ani 6- to bešin e Rađjaki.

Roma Press- vlada.mk