Ani komuna Šuto Orizari palpale kerlapes deponijaki khedipnaski akcija..

252

Општина Шуто Оризари во соработка со ЈП Комунална хигиена спроведе масовна акција на чистење главни, споредни улици и локални депонии. Акцијата опфати метење, машинско миење на улици, расчистување на локални депонии и останати мерки во делот за подобрување на јавната чистота и подобрување на животната средина. Особено значење се даде на локациите околу основните училиштата, средното училиште на територија на Општина Шуто Оризари и двете џамии каде се изврши сеопфатно засчистување на отпадот. Акцијата беше спроведена по барање и самоиницијатива на локалната самоуправа до ЈП Комунална хигиена.

I Komuna Šuto Orizari anglal jek dive kerga paloale panda jek bari akcija khedipnaja sa e bare deponije save kernapes bi čhinavibaja sako dive tar dizutne e komunake. Akaja akcija savi kerlala ano but bare khedipnaja tar deponije e komuna delala sakana bičhinavibnaja baro dumo vi tari Komunalna higiena ano Skopje.

Sa esapeja akava so kerlapes salde te arakelpes o pakluko tar dizutne thaj olengere čhave te šhaj but lokhe te na astaren nasvalipe, tumen sar media dikhena sakova dive buti keraja sar te vazda o gogaberipe maškar e dizutne te na čuden o gubroja thaj olenge deponije tanende savende ka ovel olenge maj lokhe, mande duj berš tar moro mandati nakhela keribnaja sakova dive jek buti, thaj but phare đjala te šaj te čhivelpes agor akale problemeske, vakerla o šerutno e komunako baš Roma Press o Kurto Duduś.

Numa sar tej amaro apeli e gubroja nek mukhen ano pumare khera  o timija thaj ekipe nakhena sakova dujto dive thaj lena olendar o gubroja te isi itno karakter nekobor fori prekal hem tumari media numa hem prekal fb- profili muklum telef.kontakto te iranen ko telefoni hem i ekipa sigo ka avel thaj ka lel tumare gubroja, so šhaj panda aver te kera te šhaj čhivelapes agor akale našukar resaribnaske savestar šhaj nasvalovena amare maj paše, čhave thaj sasti dišhibasko suluko, vakerla Kurto D.

Hazri kerga: Erđan M- Roma Press