Brisel-Elvira Hasan kerela lafi baš e Roma ano intervju kerdo tar DH.be

330

На социјалните мрежи, во вестите или на крајот на секој разговор, Ромите честопати се намурчуваат, понекогаш се опишуваат како крадци или „надвор од општеството“. За да ги деконструираме овие предрасуди, се запознавме со Елвира Хасан, поранешен медијатор на училиштата за ромската заедница – и таа самата тврди дека е член на  ромската заедница – да научиме повеќе. Нуркање без сложено и без табу во универзумот што честопати знае премногу лошо да ги отсликува. Кои се Ромите? „Ромите кои се идентификуваат според името Ром, доаѓаат во најголем дел од Источна Европа, Балканот. Ромите повеке не спагаат во категоријата на патници (тие престанаа да бидат номади) за многу долго време. Ја Го имаат сочувано својот јазик и култура, па затоа е тешко да се знае од каде потекнуваат првично, но најверојатната хипотезата укажува дека се од Индија, распространети низ целиот свет пред околу десет века “. Честопати има забуна помеѓу Ромите и Патниците (Синти). „Нема или имат многу мал контакт помеѓу Ромите и Патниците, така што тешко можам да се изразам на оваа тема, укажува Елвира Хасан Ромски активист.“ Ромите веќе  не се во состојба да патуваат  и се рамноправни граѓани во тие држави каде што се родени и ѓи уживаат сите права како останатите, додека Патниците, според мое знаење и мислење, сеуште ја пошитуваат традицијата и ја имаат истата  желба да не се стационираат и живеат во едно место туку тие и понатаму патуваат во  различни места и држави .

Ano socijalna mreže, thaj e haberija  tar sakova lavkeribe  sakana e Roma šhaj dikhenapes  sar holjame mujeja, odolestar so baš olenge kerlapes lafi so von si čora thaj araklagovena avrik tar sasoitnipe.

Te šaj e asavke terminoja te  dekonstruirinenpes  tar akala na šukar adelatibe mujal e Roma  e media DH.be tar Belgija kerela intervju Romane aktivisteja savo kerla buti ano Šarlerua phanle Romane problematikaja i rajni Elvira Hasan.

Voj bare hošibaja vakerla so si tani Romani thaj vakerla, e Roma kerena piri identifikacija  sar  Roma save preperena taj avena kotar Purabale kotora tar Evropa, Balkani.

Ponodorig i Elvira vakerla e Roma na preperena pobut tar i kategorija okola save thane Pirutne thaj nane thanarime ano jek than đjivdipnasko, ola pobuter nane domadoja, arakena piri čhib thaj piri kultura, maškar odova hari po phare si te vakerelpes kotar si olengo avipe numa maj pašipe phanle e hipotezake vakeribnaja isi olen avipe tar Indija, thaj atar hulena thaj ulavenapes  ani sasti Evropa đjivdipnaja.

Sakana isi na halovibe maškar ko odola duj riga savej tane e Roma,  aso koj tane e Pirutne jali Sintoja. Ola  tane duj kupe thaj maškar pumende isi olen but hari kontakti thaj olendar  ulavenapes e Roma -odoleja so von na kamena te piren tar than pali than, aso e Pirutne (sintoja) ikherena  panda piri tradicija odoleja so na ačhovena te đjivdinen ano jekh than.

Roma pobuter na phirena tar than aver than ola tane ačavde ko adala Raštre savende bijangovena thaj ovena jekhajek đihanija sar sa o avera tar adaja phuv đjivdipnaski, aso e Phirutne i ponodorig  phirena thaj  isi olen panda i mangin tar purani tradicija  te na đjivdinen ano jekh than numa te iranen pumare lokalcie  đjivdipnaskere, vakerla Elvira Hasan baš media DH.be-pobuter drabaren ani akaja rig.

Hazri kerga:Neđmedin A-Roma Press