Čhivdi vas hramin( potpis) ano proekti realiziribnaske socijalna usluge ano Delčevo..

144

Šerutno tar Komuna Delćevo, Goran Trajkovski,avdive e Ministerkaja baš trud thaj socijalna politika, Jagoda Šahpaska,čivga piri vas hramin ano phanlo lafi tar granti baš buvlaripe e socijalna usluge.
Sar so vakerlapes o proekti ka lingarelpes ani dis Delčevo-Klub tar socijalna usluge ani INTEGRA,Partnerikano buthi kheripe e Birađake organizacijaja ,,Bravura kooperativa”.

Градоначалникот на Општина Делчево, Горан Трајковски, денеска со министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпатска, го потпиша Договорот за грант за развој на социјалните услуги. Конкретно во Делчево ќе се реализира проектот- Клуб за социјална инклузија „Интегра“ кој ќе се спроведува во партнерство со Здружението „Бравура кооператива“ од Делчево со цел да подобрување на социјалните услуги кај возрасни лица со посебни потреби во Делчево.
Проектот ќе се спроведува за период од 18 месеци, а вкупната вредност на проектот е 2,9 милиони денари од кои 2, 6 се од МТСП, останатите се учество од организацијата.

Освен Делчево, уште 23 општини добија грантови за унапредување на социјалните услуги

Roma Press – lendo tar Проектот ќе се спроведува за период од 18 месеци, а вкупната вредност на проектот е 2,9 милиони денари од кои 2, 6 се од МТСП, останатите се учество од организацијата.

Roma Press lendo tar:https://www.delcevo.gov.mk/novosti/23429