Đihani, legitimiteto thaj aktivizam- Ani Romani khedin..

375

Дали некогаш сте се запрашале дали, како ромски активист, или организацијата што ја претставувате, има легитимитет да зборува во име на ромската заедница? И покрај фактот дека границите на оваа заедница не се јасно дефинирани, и покрај фактот што неговите членови може поинаку да ги согледаат или дефинираат овие граници, редовно го употребуваме терминот “ромска заедница” за да ја опишеме и оправдаме нашата работа како активисти. Би можело легитимно да се постави прашањето што претставува заедница, кои се нејзините елементи и дали овие елементи паралелно со оние што сметаме дека ја сочинуваат нашата ромска заедница? Што не дефинира како заедница? Она што не обединува соодветно, и зошто тоа е релевантно за нашата (НВО) работа? Заедницата “нашироко се сфаќа како општествено конструирана единица на членови кои имаат заеднички карактеристики и се перцепира или се смета себеси да се разликува во некој поглед од поголемото општество во кое постои, иако, што претставува” заеднички карактеристики “за едно лице не е секогаш ист за следниот во нашиот ромски круг, па да видиме што има литературата за “заеднички карактеристики”. Нина Симон во уметноста на издржливост, го истражува концептот на “заеднички карактеристики” и заклучува дека одредена заедница треба да се идентификува со “делителните атрибути на членовите во неа”. Во нејзината теоретска рамка таа содржи четири заеднички карактеристики или елементи со кои може да се идентификува одредена заедница.

Nekana pučlenli tumen, sar Romano aktivisti, ja palem organizacija savate kherena tumaro aktiviteto, isilli legitimiteto te kheren ko anav  e Romane kedinake? Upral o faktoja aso e hone thar akaja kedin nane puterde vakerde, thaj odoleske  o faktoja thar olakoro đjenipa šhajeder aver čhane te dikhlarelpes  ja plčame definirinelpes  ano olakere hone, sakanutno  ikheripe e terminoja ,,Romanki kedin“ te šhaj odole laforeja  te  khere prezentiribe amare bukjako.

Tadani legitimnikane valani te dopherelpes o lafi  savo si o sikavipe  jali prezentiribe e šihane, savej thane olenge elemntoja –fundamentoja, thaj akala elemntoja  paralelnikane lingarenapes  prekal amaro jakhjakipe amare khedinako? Odoleja kerla amenge definiribe sar Khedin, okova so kerlaamen  ano pašhakeripe, thaj sostar thano relevatnikano  bašh amari NVO-thaj olakhiri buti.

Nina Simon  sikavela prekal  hramiba , ano olakoro rodlaripe  thar o koncepto  anavkerdo,, Barabutne karakteristike“ thaj vakerela  jekh Đihani  valani te kherel identifikacija barabutne sa e  atributensar thaj saste đjenipaja andre khi olate. Ano olakori teoritikano pervazi thaj voj trubul te ikherel  štar barabutne  karakteristike ja palem elementoja  savemdar šhaj  te lačharelpes identifikacija  bašh jekh khedin, Hramonela Tefik Mahmut. pobuter  ano teluno linko thar errc..

http://www.errc.org/news/community-legitimacy-and-activism

Hazri kerga:Nedmedin A-Roma Press