E Roma thaj i Edukacija-Nikana na nakhela o vakti-Video dikhen..

328

Maškar e temelija tar nakli Dekada e Romengiri ani Makedonija,  e maj bare valanipe save trubul te ovelen lačharibe prekal i Romani kedin ani Utarali Makedonija, kerlapes  lafi saste 15 berša sar te lačharelpes i Edukacija, Sastipe, Thanaribe thaj o  Bukarnipe.

Numa maškar akala štar hem valanutne  temelija save trubul te lašharenpes  ano đjivdipe e romengoro ani Utarali Makedonija phanle akana vi e Strategijaja e Romengiri savi  tavdela tar 2014 đji 2020 berš, kerlapes lafi salde pošukar resipe ano edukacijake rezultatoja.

Amen avdive kamaja te prezentirina tumenge maškar ko dova so trubul ano vakti e terne Roma te agorkeren pire edukacijako proces, numa nikana thaj nane dosta  ja palem te čhinavelpes o bajrovipe e edukacijako thaj ano po bare berša.

I misal savi kerdi tani tar pozitivno primeri te del pottik e Romen te tavden i ponodorig e edukacija sar ano amaro primer tar rajo Sevgul Abdula diplomirimo -Detektiv thaj Kriminalistika. I Video storija kerdi tani dumeja tar Puterdo Sasoitnipe thaj Birađjakiri organizacija HERA.

Hazri kerga: Erđan M-Roma Press