IRIZ – Prevencijaja mujal o Kovid 19..

509

Birađaki organizacija ,,Inicijativa  baś buvlaripe thaj inkluzija e zaednicake- IRIZ” tar Skopje ko anglalipe e pandemijake Kovid 19 aktivno kerla buti ani prevencija thaj arakhipe e istonake thaj odova prekal ulavibe tar informacie thaj o śajipe ano metodi ko aktivna arakhipe thaj prevencija tar buvalripe e viruseske anavkerdo Kovid 19.

Здружението на граѓани ,,Иницијатива за развој и инклузија на заедниците – ИРИЗ” од Скопје од почетокот на пандемијата Ковид 19 активно работи на превенција и заштита од истата и тоа преку споделување на информации за начините и методите за активна заштита и превенција од ширење на вирусот.
ИРИЗ исто така се залага Ромската заедница да се зајакне во однос на распознавање на своите здравствени права и да добие квалитетна здравствена услуга, затоа периодот што следува, нашата организација редовно ќе ги информира граѓаните на Шуто Оризари кои се нивните права и обврски како пациенти и како да се идентификуваат и надминат евентуалните неправилности и повреди на нивните здравствени права загарантирани со Законот за здравствена заштита во Република Северна Македонија.

Денеска започнавме со поделба на брошура.Периодов следуваат низа на активности, за да бидете во тек со сите активности на ИРИЗ редовно посетувајте ја нашата ФБ страна.

ROMA PRESS – IRIZ