Makedonijake dizutne (drzavjanija) maj but rodena azili ani Germanija..

616

Azili ano disave evropake phuvja o nakhlo bersh rodinge pashe 4.922 makedonijake dizutne, akava tano numero but pobaro ko dikhipe tar o 2009 bers kana o numero lingarela sine 1.230 manusha. Maj buttar akava numero rodinge azili jali beshipe ani them Germanija.

Podatokoja tar Agencija bash azil ani Evropaki unuja(EUAA)sikavena opsto trendi bash bajrovipe e azilesko tar azilantija,sar thaj anglal e pandemijako, numa i Severno Makedonija lelaleps sar primer soj tani them kaskkro o numero tano but bajrovime ko avipe ano thema sar azilantija. Te vakernapes o numerija tar 2020 bers avime 1.230 manusha sar rodimale tar azili, numa akana akava bersh tano u numero 4.922 manusha tar Makedonija.

Sar so vakerela i statistika tar akala manusha 2.822 dende piri aplikacija avgo(prvo)fori, aso 2.170 manusha tane tar adala so pobuter fori avena ko disave evropakere thema te rodene peseske djivdipe, havlarena o lende informacie tar Dojce vele.
Numa pal akala khedime informacie sar statistika khoni na vakerela savoj o sebepi e manusengo so mukhena peseskere khera thaj rodena djivdipe ani aver them(drzava), achovela adava puchipe puterdo?

Азил во некоја од земјите на ЕУ лани побарале 4.922 македонски граѓани, што е значително зголемување во однос на 2020 година кога нивниот број бил 1.230. Најголем број од нив се обиделе да најдат засолниште во Германија.

Податоците на Агенцијата за азил на Европската унија (EUAA) покажуваат општ тренд на зголемување на бројот на азиланти, како пред пандемијата, но Северна Македонија се посочува како една од земјите каде што има драстично зголемување на бројките. Ако во 2020 година имало 1.230 баратели на азил во европските земји, сега бројката достигна до 4.922 барања поднесени од македонски граѓани. Од нив, 2.822 апликанти по првпат пробале да добијат азил, додека 2.170 граѓани повеќепати се обиделе да заминат од земјата во некоја од европските дестинации,пренесува Дојче веле.