NPR- Ano avutne izborija isile Rom kandidati baš Śerutno ani dis Skopje..

570

Đihanengiri partija e Romengiri tar i Makedonija NPR bićalga havlaribe đji ko Roma Press baś dejbe informacija đji sa e Roma tar partijako buthi kheripe sar thaj i participacija ano javna politike, NPR havlarela ano avutne alosaribe (izborija)ka iklovel pere kandidateja baš śerutno dizjake Skopje, penđarutne Romeja, agorkerdo ući edukativnikano śkola thaj bute beršencar buthi kheripe ani politikani umal.

Teleder drabaren o havlaripe ani Makedonikani ćhib.

Известување
Народната Партија на Ромите во контекст на своите заложби за еднаквост и партиципација во општествените и јавни политики во Македонија како и превземената одговорност кон остварувањето на демократскиот развој на земјата на патот кон европската интеграција, ги известува своите членови, симпатизери, поддржувачи како и целокупната македонска јавност за својата одлука на следните локални избори да настапи со свој кандидат за градоначалник на град Скопје.Кандидатот е истакнат Ром со високо образование со долгогодишно политичко искуство и висок функционер на НПР.

РОМ за РОМ

Roma Press- bićaldo havlaribe tar NPR.