Prezentiribe nevutno čhane ano lejbe than baš po lačho kherutnipe e Romenge

225

Проектот за регионална интеграција на Ромите на Советот за регионална соработка организираше регионална конференција денес во Сараево за презентирање на методологијата за мапирање на домувањето на Ромите во Западен Балкан. Учесниците вклучуваат национални точки за контакт за интеграција на Ромите, невладини и меѓународни претставници. Мапирањето ќе обезбеди преглед на фактичката состојба на домувањето и ќе служи како основа за развој на долгорочни планови и програми за подобрување на животните услови на ромското население. Целиот процес е во согласност со целите на Регионалната декларација за интеграција на Ромите, која беше прифатена од владите на Западен Балкан на Самитот на премиерот во Познан во јули. Орхан Усеин, шеф на тимот на Советот за регионална соработка во проектот за интеграција на Ромите, рече дека немаме конкретни податоци за бројот на нелегални единици за домување во регионот, особено кога станува збор за ромското население. Методологијата има за цел да претстави стандардизиран пристап за тоа како треба да се соберат податоците, со цел да се направи првиот чекор поврзан со легализацијата на нелегалните населби, доколку овие населби исполнуваат одредени стандарди, инфраструктура и се дел од урбанистичките планови – рече Усеин. Музафер Бајрам, министер без ресор и национално лице за контакт на Северна Македонија за интеграција на Ромите, им рече на новинарите дека неговата земја е лидер во регионот во домувањето за ромското население и дека со ребалансот на буџетот се обезбедени 24 милиони денари за соодветен пилот проект .

Proekto tar regionalikani integracija e Romengiri  tar o Konsili baš regionalnikano buthi kheripe organiziringa  regionalnikani konferencija ano Saraevo baš prezentiribe i metodologija baš mapiribe o kherutnipe e Romengoro tar o Purabalo Balkano.

O sasto  procesi tano ikheripnaja  tar Regionalnikani deklaracija  baš integracija e Romengiri, savi sas ikherdi  tar rađjale  e Purabale balkaneske  tar o Samiti e premierengoro savo ikersalilo ano juli.

Orhan Husein, šefi tar timi e Konsilesko tar regionalnikano buthi kheripe e proekteske  buthi keribnaja baš integracija, vakerga đji akana nane amen o khedimalo čačuno numero  tar nalegalizirime  kotora tar kerutnipe ano regioni, thaj  odova podatokoja kana kerlapes lafi Romenge.

Metodologija kamla te kerelpes o činavipe tar standardizirimo keribe buthi odoleja so valani te vakerelpes  sar valani te keden o informacie , te šhaj kerlapes o jekto piro  panle e legalizacijaja  tar nalegalizirime atarija, thaj ako von pherena o  standardija tar, infrastruktura thaj te oven kotor tar  urbanistikane planoja  vakerga o Usein.

Muzafer  Bajram savo lela than ani akaja konferencija sar Ministeri  baš integracija e Romengiri tar aktuleno rađji tar Republika Utarali Makedonija vakerga, oleskkri phuv tani lideri  ano regioni sar valani te araken o šajipe nakavibaske o problemija e kerutnipnaja ano Romane atarija thaj doperga  e nevutne rebalanseja tar bužeti e Makedonijako ulavga panda  24 milionija  denarija  baš valanutne ikherde sar pilot proektoja ani akaj umal, vakerga o Muzafer Bajram.

 

Hazri kerga: Neđmedin A-Roma Press lendo (portal-udar.net)