Proekti baš tutorska baš o sikhle finansirime tar o REF..

242

NVO Ambrela thaj o centrumi tar socijalna integracija thaj ikheripna- Makedonija ko partnerikano buthi kheripe tar thana ani Komuna Šuto Orizari ko buthi kheripe e lokalnikane komunaja tavdinga i inpelementacija tar proekti tutorsko dejbe dumo sikhlenge ano fundavne sokhlovne.
Akava proekti tano ikerdo lovengere dumoja tar Romano Edukacijako Fondi REF, hramome memorandumi baš buthi kheripe thaj dejbe dumo.

НВО Амбрела и Центарот за социјална интеграција и подршка – Македонија (Social Integration & Empowerment Centre’s – Мacedonia) во партнерство со основните училишта на територија на Општина Шуто Оризари и во соработка со локалната самоуправа ја започна имплементацијата на проектот за туторска подршка на ученици од основните училишта.
Општина Шуто Оризари, во рамки на овој проект, финансиски подржан од Ромскиот Образовен Фонд, потпиша меморандум за соработка со цел обезбедување на круцијална поддршка од сите локални клучни актери за непречено спроведување на проектните активности.
Исто така, проектниот тим одржа координативен состанок со туторите, образовните медијатори, со директорите на училиштата и информативна средба за запознавање меѓу учениците и туторите со цел воспоставување на директна врска со засегнатите страни и целната група, претставување и утврдување на методите и средствата за работа и размена на искуства и идеи за поефективно делување.

Roma Press- sutoorizari.com.mk