Puterdo havlaribe tar kabineti e Presidentesko ani Makedonija baš avruno Romano buthikerutno

240

Кабинетот на претседателот на Република Северна Македонија спроведувајќи ги доследно заложбите за давање на еднакви можности на сите граѓани за нивно вклучување во процесите на креирање на политики значајни за развојот на нашата држава, го објавува овој повик за изразување интерес за ангажирање лице ‒ надворешен соработник за прашања од областа на мултикултурализам, политики, стратегии и програми за инклузија на Ромите во Република Северна Македонија.

За пријавување на јавниот повик потребно е да се достави писмо за интерес во кое ќе ги објасните вашиот мотив како и CV.
Лицата треба да ги исполнуваат следните критериуми:
– да се државјани на Република Северна Македонија;
– да се полнолетни;
– со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност;
– да имаат завршено најмалку високо образование VII/1 степен или студии со стекнати 240 ЕКТС од областа на општествените науки;
– да имаат искуство во работата на законодавната, извршната или судската власт;
– да има најмалку 5 години работно искуство во работа и соработка со невладини организации од земјата и странство, од областа на мултикултурализам, политики, стратегии и програми за инклузија на Ромите во Република Северна Македонија и евроатлантски интеграции.
– да имаат познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски). Познавањето и на други јазици ќе се смета за предност;
– да ги исполнуваат условите за добивање на безбедносен сертификат.
Писмата за изразување интерес со документацијата треба да се достават во писмена форма до архивата на Кабинетот на претседателот на Република Северна Македонија, на ул.„Ацо Караманов“ бр.33А, Скопје, со назнака „Јавен повик за изразување интерес за ангажирање на надворешен соработник“, во рок од 5 (пет) работни дена од денот на објавата на овој повик до 18.10.2019.

Ano eratutno dive  tar kabineti e Presidentesko tar Republika Utarali Makedonija Stevo Pendarovski puterdo tano o havlaribe baš avruno buthi kerutno ano oleskoro timi rodime đjeno te ovell tar Romani jekin ani Makedonija.

Ano poupre hramomo linko isi thaj save šaryoja trubul te ovelle kandidate perde propozale te šhaj te perel ani selekcija baš kandidati avrune đjeneske tar timi e presidentesko.

Drabaran thaj kuven ano teluno linko e havlaribnasko

Link: http://pretsedatel.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82/?fbclid=IwAR3om2nkd29FwsZWbXQBzgWj5TYzi1HwCWE3a

Hazri kerga: Roma Press