Sastipnasko osigutitetno nijamalipe resarela e Romen ani Tuzla

205

Оваа година Здружението „Џeлем Џелем“ спроведува проект под наслов „Остварување на правото на здравствена заштита на ромското население во градот Тузла“, кој е финансиски поддржан од Градот Тузла преку грант за спроведување на Акциони планови за Ромите. Претседателот на ова здружение, Зијад Јусиќ, рече дека овој проект се спроведува со цел да се создаде високо квалитетна база на податоци за бројот на здравствено осигурани и неосигурени лица од ромското население. Покрај тоа што се евидентираат лица со и без здравствено осигурување, медијаторите ја известиле ромската заедници за начините за остварување на своето право на здравствено осигурување согласно постојните закони во БиХ, со цел да се спречи и намали бројот на лица кои не го остваруваат своето право на здравствено осигурување укажа,Зијад Јусиќ.

Akava berš i Birađjaki organizacija- Đelem Đelem lingarela  proekto  telal anavkeripe ,,Lačharipe o hakajipe  tar sastipnaskkro ikkheripe  e Romane ataresko  ani diz ki Tuyla, savo tano finansirime thaj ikherdo tar diz  i Tuzla telal o granti  lingaripnasko tar Akciono planija  e Romengere.

Presidenti  tar akava khedipe, Zijad Jusik, vakerga  akava proekto  lingarelapes  sa đjandipnaja  te anel učho kvaliteti ani baza te dikhelpes o čačuno numero kobor Roma nane olen sastipnaskoro osiguriteto.

Akava  proektikano aktiviteti iklovela tar  Akciona planoja save lindepes te kerenpes ani diz Tuzla.

Upral so evidentirinena manušen  tane tar  nasastipnaske osiguriirme, aso e medijatorija  denge vi haberi e Romane kedina te oven hazri sar ka tavdel olengoro evidentiripe ikherde kanoneskere vakeribnaja tar i Bosna Hercegovina, sa mangipnaja akava proekti te kerelpes oleski realizicija te tiknovel o numero tar Roma save đji akana na sine olen sastipnaskoro osiguriteti, vakerela o Zijad Jusik.

 

Hazri kerga:Nedmedin A-Roma Press-lendo Romski PortaL