Vas hramin čivdi ano Memorandumi duje organizacijengo

1544

Presidenti tar Makedonijako policijako sindikati tar Skopje  Marjan Kicev thaj o Presidenti tar Asocijacija baš korporativnikano arakhipe, rađjalipe tar manušikano nijami tar Skopje Atanas Kozarev avdive čivge vas hramin ano Memorandumi baš maśkar  buti khetipe tar so duj organizacie.

Претседателот на Македонски полициски синдикат – Скопје Марјан Кицев и претседателот на Асоцијација за корпоративна безбедност, владеење на право и човекови права „Менаџер за корпоративна безбедностˮ – Скопје Атанас Козарев денеска потпишаа Меморандум за меѓусебна заедничка соработка, со цел создавање платформа за соработка меѓу овие две организации.

-Потписниците се обврзаа дека заеднички ќе делуваат и меѓусебно соработуваат во интерес на развојот на високото образование преку размена на искуства и најдобри практики, учество во настани и активности од заеднички интерес, учество во заеднички проекти во областа на високото образование и академските истражувања и тоа: проекти за развој и професионализација полициската професија и организација, истражувачки проекти, промотивни проекти за унапредување на демократските процеси и владеење на правото во областа на полициското работење, како и организирање хуманитарни настани и проекти за развивање и промоција на општествената одговорност, соопштија од Македонскиот полициски синдикат.

Заедничките активности и проекти ќе се реализираат на иницијатива и покана на една од страните потписнички на Меморандумот и секоја поединечна активност.

Roma Press- lendo tar:https://www.24.mk/details/memorandum-za-sorabotka-pome-u-mps-i-asocijacijata-za-korporativna-bezbednost-vladeenje-na-pravo-i-chovekovi-prava