24- Romane familije tar Kočani darana baš pumaro sastipe dikhen Video..

1215

Во старата касарна живеат 24 Ромски семејства , за ова година е предвидено да се дислоцираат , средства се обезбедини од Влада на Р.С.М, но за жал во овој период истите лица односно Ромското население кое живее во старата Касарна, се соочува со тешки нехигиенски услови.

Местото е со несоодветна фекална канализација која е голема опасност за појава и брз пренос на заразните болести, а исто така се и економско необезбедено семејства. За таа цел потребна е посебна помош и внимание. Потребно е да им се понуди соодветно решение за отстранување од местото на живеење како и економска стабилизација и тоа во најбрз можен рок.

Ani purani kasarna ko Kočani đjivdinena 24 Romane jerije savenge andi si paluno lafi tar i Rađji Makedonijaki te oven dislocirime tar adava than kaskw si arakhle thaj love dislociribnaske,sostar nane olen manušikane thaj đjivdipnaskere šartoja(uslovija).

Numa akana kana araklagovela i Makedonija ano pharo sastipnasko problemi tar Covid 19, e Roma darana tar Covid 19 thaj rodena sigo te arakelpes olenge šarto đjivdipnaske numa thaj te den olen dumo sar te ikeren piri higiena thaj sasto đjivdipe.

Ano prilog daja tumen video savo sas bičaldo ano Roma Press- dikhen Video..

Hazri kerga: Roma Press