Ano agor tano o vodovod e dromeja Prohor Pčinski aji Romani mahala ko Berovo..

101
????????????????????????????????????

Anglal o agor tano o lačharibe  e pajneskere kotoreja  ano drom,, Prohor Pčinski” ani romani mahala, sar tekovnikane aktivitetija ko pervazija tar Romakted- sar Programa baš tikne grantoja, finansirime tar Evropska Unija thaj Konsili tar Evropa.

При крај е изградбата на водоводна линија на улицата „Прохор Пчињски“ во ромската населба, како тековна активност во рамки на РОМАКТЕД Програмата за мали грантови, финасирана од Европска Унија и Советот на Европа.

Проектните активности за РОМАКТЕД започнаа во март 2018 година, со потпишување на Меморандум за Разбирање, како трипартитен договор помеѓу Советот на Европа, Министерството за труд и социјална политика и Градоначалникот на Општина Берово. Во текот на првите шест месеци од 2018 година, се формирани Акциска група на заедницата (АГЗ), Институционална работна група (ИРГ) и Општинска работна група (ОРГ). Работата на сите три групи, беше поддржана од страна на Фасилитаторот на проектот.

Градоначалникот на Берово, учествува во работата на ИРГ и ОРГ, што е позитивна практика и добар пример во донесувањето одлуки и превземањето конкретни чекори, за надминување на специфичните проблеми, со кои се соочува ромската заедница во Берово.

Општинската работан група (ОРГ) е формирана од членовите на АГЗ и претставници на локалните власти.

Заедничкиот акционен план (ЗАП) беше подготвен и договорен од членовите на АГЗ и ИРГ, во чии рамки беше дефинаран и проектот „Изградба на водоводна линија на улицата „Прохор Пчински“, приоритет идентификуван од АГЗ, преку средбите со фасилитаторот на проектот.

Проект беше аплициран и одобрен, за што е склучен и договор со Своетот на Европа за финасирање, во вкупен износ 8.458,75 евра, а остатокот се од Буџетот на Општина Берово која учествува со кофинасирање од 437.550,00 денари. Жителите од овој дел на Берово, се очекува да ги користат бенифитите од новиот водовод, на почетокот на наредниот месец.

Rima Press- lendo https://berovo.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=3130%3A2020-06-25-11-54-44&catid=40%3Avesti-berovo&Itemid=62&fbclid=IwAR00npuGKopCqsMY5wDQ6durOAi4agH754bs99tzBXmLS9l0hBLRSwjlCIY