Ani Komuna Šuto Orizari ulavgepes 340 humanitarnikane paketoja..

645

Avdive ulavgepas ani Komuna Šuto Orizari barabutne e krizake štabeja humanitarnikane paketoja lendo dumeja tar partija SDSM thaj o Hođa Ali Berat, ulavgepes barabar 360 familienge ani Komuna Šuto Orizari.

Maškar akava aktiviteti ano jekh avdive tavdinga thaj dezinfekcija tar tavdipe e Komunake thar i phurk e Šutkaki, Fundavnisikhlovni 26 juli thaj pobuter objektoja save thamiribe ani lokacija e Komunake Šuto Orizari (40)objektoja.

Во текот на денешниот ден во координација со Кризниот Општински Штаб, реализирани се следните активности:

-Дезинфекцирани се останатите 15 затворени објекти на територија на Општна Шуто Оризари,
на потек од мостот до ООУ “26 Јули„. Со денешната акција, опфатен е целосен процент на дезинфекција на затворени објекти на територија на општина Шуто Оризари. Вкупно дезинфекцирани 40 објкети.

-Добиена е донација на хуманитарни пакети, од СДСМ и имамот Али Берат и истите денес се поделени. Вкупно 340 семејства добија хуманитарен пакет.

Roma Press- О.Шуто Оризари-Извештај од Кризен Општински Штаб на Општина Шуто Оризари.