Ani Priština ano akava berš ka ikergovel Romano Samiti baš manušikane hakaja

202

Akava berš ani Priština ikergovela o Samiti e Romengo ano Purab Balkano, aso o celjo akale kedipnasko tani i mangin baš polačhinkeripe o segmento tar manušikane hakaja.
Ano naklo berš sar thaj sakoja ano akava kedipnasko samiti kerlapes lafi baš jekhajek manušikane hakaja ani sasti Evropa thaj odoleja dope4gepes pomaškarutne kapaciteyensar tar pretstavnikoja Romengere kotar i Srbija legarde tar Milorad Popovik.
Pobuter telede4 drabaren ani Makedonikani čhib.

Оваа година во Приштина се одржува Самит на Ромите за Западен Балкан, со цел подобро претставување на самите Роми во сегментот за човекови права. Оваа година, како и секоја претходна година, беа поканети сите еминентни претставници на организации за човекови права од цела Европа, со фокус на градење на капацитети, но и наши претставници на Ромите од Србија, предводени од Милорад Поповиќ, претседател на Ромите иницијатива за одржлив развој и основачи на мрежата на Ромите ИРОС во РС,г. Неџат Синани и Звонко Митровиќ.

Целта на Самитот за Ромите во Западен Балкан, формиран во 2015 година, е да го сврти вниманието на преовладуваниот анти-циганизам, систематска дискриминација и кршење на човековите права на Ромите во Западен Балкан, Турција и Европа; и подигање на свеста за обврските на државите да го подобрат почитувањето и заштитата на Ромите.

Самитот на Ромите за Западен Балкан ги здружува бранителите на човековите права и активисти од Западен Балкан, Турција и Европа за критички и конструктивно дискутирање на тековните проблеми и анализирање на предизвиците што се релевантни за човековите права на Ромите. Самитот за правата на Ромите, организиран од бранителите на граѓанските права, обезбедува платформа за промовирање и зајакнување на регионалната соработка и вмрежување во надминување на предизвиците и предизвиците со кои се соочуваат Ромите, овозможувајќи им на учесниците да споделат и учат од другите искуства и да ги охрабрат новите иницијативи. Повеќе од 400 бранители на човековите права и активисти од повеќе од 40 организации учествуваа на Самитот на Ромите од 2015 година.

Hazri kerga:Roma Press lendo tar Romano lil.net