Tavdela nevo proekti stipendie e čavenge tar jekto berš sikhlovipe

254

Tavdela nevo prooekti baš čhavore save hramonenapes ano jekto berš sikhlovipe ko fundavne sikhlovina finansirime dumeja tar Puterdo sasoitnipe ani Makedonija, partnerikane buthi kheripnaia tar edukacijake thaj kulturake khedina tar Dendo Vas finansirimw tar Evropake Unijaja, Pobuter drabaren ani Makedonikani čhib.

Започна новиот проект „Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното образование“ имплементиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија во партнерство со Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по чекор и Здружението Центар за образовна поддршка Дендо вас, финансиран од Европската Унија.

Проектот кој ќе се имплементира до октомври 2022 има за цел да овозможи еднаков пристап до образование за децата Роми, но и ќе ги мотивира децата редовно да ја следат наставата и да се запишат во следните одделенија. Воедно проектот има за цел да обезбеди инклузивна средина за учење каде ќе се почитува различноста и каде сите деца ќе се чувствуваат добредојдени и подеднакво стимулирани да успеат.

Преку проектот ќе се обезбедат стипендии за децата Роми запишани во прво одделение што ќе овозможи вклучување што поголем број деца Роми во основното образование, а воедно ќе се намали финансискиот трошок на ромските семејства поврзан со школувањето на нивните деца.

ROMA PRESS -Lendo tar linko https://fosm.mk/current-project/nov-eu-proekt-redovno-na-chasovi-akczija-za-vkluchuvane-na-romite-vo-osnovnoto-obrazovanie/