Ano 25 Oktomvri iranelapes o vakti jek saati palpalal – Jevendesko vakti..

163

Nilajeske vakti ano 2020 berś agorkerela ano 25 Oktomvri  ano 03:00  iranelapes jek ari palpalal tar o trin o ari anelapes ano 02:00 o ari.

Летното сметање на времето во 2020 година се завршува на на 25 октомври во 03h 00min 00s, така што со поместување за еден час наназад времето во 03h 00min 00s се смета како 02h 00 min 00 s.

Roma Press