Avdive o Theatar Roma akharela savoren ani premiernikani khelin ,,lAVIRINT”

279

O Teatro Roma avdive akharena sa e Romen ani premiernikani khelin tar performansi Lavirint kherdi tar čačikano resipe e Romensar ani Utarali Makedonija.
O kuvibe tano bilovengoro baš sa e avime, o tavdipe tar 19:30 o ari thaj isi organizirime prevozi tar centar e komunako Šuto Orizari tavdela  paldibnaja tar 18:30 dakikija (O busi iranela e dizutnen palpale palale pal dikhipe e pretstavako).

ПРИКАЗНА БАЗИРАНА ОД ИСКУСТВА ИЗНУДЕНИ ПО ПАТ НА ИНТЕРВЈУА ОД МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ И ЛИЦА ИНВОЛВИРАНИ ВО ЛАВИРИНТИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ДОМОВИ, ЛИЦА КОИ СЕ СООЧИЛЕ СО НИЗА ПОТЕШКОТИИ КОИ ГИ НАТЕРАЛЕ ДА СЕ ЧУВСТВУВААТ ДИСКРЕДИТИРАНО, ДИСКРИМИНИРАНО И СЕЛЕКТИРАНО ПО НЕКОИ ДЕФИНИЦИИ КАКО ШТО Е РАСНА ДИСКРИМИНАЦИЈА.

Улоги: Санела Емин, Ерџан Мемедов, Шабан Узеир, Ѓулсен Умер, Џенгис Хусеини, Орнела Гани, Фикрије Јусуф, Бени Елез, Амет Јашар.
Музика: Оркестар Черкези Банда
Светло: Тунај Сејфулов.
Прмоција: Мелиса Мемиш / Ќамуран Узеир
Сценограф: Ахмед Кадри
Координатори: Амет Јашар / Фадил Џемаил
РЕЖИСЕР: Адмир Алими
ПРОДУКЦИЈА: РОМА ТЕАТАР.
Датум: 02.12.2019 година.
Локација: Национална Опера и Балет
Со почеток: 19:30 час.

 

Hazri kerga:Nedmedin A.-Roma Press