Bajrovela i mangin tar avibe ano dikhiba e dokumentarnikane filmoneske anavkerdo baš o Kherutnibe e Romengoro ano komune Veles thaj Kumanovo

166

Како продолжување на активностите од промоцијата на документарниот филм и направената Анализа „Мапирање на разликите во домување на Ромите„ активноста продолжи и во Велес и Куманово. И во двете општини интересот беше голем и се разви квалитетна дискусија. Свое присуство имаа и членови од локалната самоупраба, од Јавните претпријатиа како и од ромскиот НВО сектор и обични граѓани Роми жители на ромските населби како од Велес така и од Куманово.
Беа дискутирани повеќе теми и дадени одговори од областа на легализацијатам од инфраструктурни проблеми, дури од социо економските проблеми со кој се соочуваат Ромите од овие две општини.
Промоцијата продолжува понатаму каде следни се општините Прилеп и Кичево .

Promoviribe e dkumentrnikane filmoske tavdela thaj ponodorig  barabar ko mapiribe tar sa e thana savende đjivdinena Roma, thaj anglo olende kerlapes  prezentacija e dokumentarnikane filmoske mangipnaja te vazdelpes  o gogaveripe maškar e dizutne sar te ikeren pobut  e kanonija phanle e kherutnibaja ani Utarali Makedonija.

Promoviribe ikerdo sas ano  Veles  thaj Kumanovo, e dizutne kamena te aven thaj sakana pučena odova so olen dukhala phanle akale sako diveseske problemoja, akava bukarno karavani tavdela thaj i ponodorig odoleja so ano eratutno dive sas misafiri  ano Dizja Prilep thaj Kičevo.

Hazri kerga: Roma Press