Bugarija- O Đjivdipe olengo dokumentarno filmo Kembrić

532

Utarpurabali(severozapadno) Bugarija thano than sar maj čorolikano kotor tar Bugarija thaj sar ulavdo regioni ani sasti Evropa. Numa baś akale thaneske 90 procentoja tar dizutne đjivdinena Roma akardo sar gav Cibar, thaj oleste isi kulturako laćo fenomeni saveste isi mangin edukacijake, mangin đjivdipnaske numa telal olengiri purani tradicija, thaj odoleske akava than resarela ko agaar anavkeripe sar,,Romano Kembrić”.

Ano akava than đjivdinena čhavore,phure thaj terne, savore kamena te educirinenpes thaj te sikhlon numa odova kerenala peseske thaj ola đjanena baš o Harvard thaj prekal oleste vakerna i edukacija si but importatno.

Ani akaja mahala but fori avena politikane prestavnikoja te len olengoro hango numa na nakhena agaar sar so si averte, akala manuša na hovavgovena niśtoneja thaj ola na iklovena ano alosaribe đjanidor so khoni na ka iklol olenge ano anglalipe thaj ola na hovavgovena kebapenge.

Северозападна Бугарија е најсиромашниот регион во цела Европа. Но, токму таму, на бреговите на Дунав, во селото Долни Цибар, постои културен феномен – 90% од жителите се Роми со сериозна и реална желба за образование, поради што селото го доби прекарот „Ромски Кембриџ“.
Пензионери, деца, родители – секој учи и сака да учи, тие знаат за Харвард и се убедени дека образованието е најважно. Тие учат за себе, „не очекуваат ништо од никого“, свесни се за пропагандата и не гласаат затоа што не сакаат да бидат „користени“ и „купени со ќебапи“.

Инаку, некои политичари ги опкружуваат, но проблемите во областа се стари и сериозни.
Како што вели поговорката „прошетај во вода, жеден одиш“. Живеат на Дунав, но вода црпат со пумпи, а таа е загадена и масовно страдаат од болести. Сепак, тие не се преселуваат. Нивните домови се скромни, но чисти и пријатни. Скоро сите се евангелисти, тие редовно одат во црква, пасторот им дава утеха со проповеди за добро и лошо.
Тие учат англиски јазик со 25-годишниот Анатоли, кој е од мешано потекло. Живее во Вулхидрон и веќе пет години патува 18 километри на ден за да предава во Долни Цибар.

Roma Press lendo tar:https://bnt.bg/bg/a/keymbridzh?fbclid=IwAR3JvS-h_Nj19itWEQnMjrqBRmZ7PSJhgZYkvV0__fdTseo9UV1ecH_t9mg