GOGLE ulavga 625 milja eura baš dujraribe e našukar laforija mujal e Roma..

304

Duj organizacie bešibnaja ani Belgija, ERGO mrežathaj o Mobilno sikhlovipe, resarge pašeder tar jek milja eura tar gogle maribnaske mujal o lavkeripe ano Internet.
Akala proektoja sas prezentirime anglal o Kongresi baš arakhipe tar Internet ano Brisel thaj maškar o direktori tar gogle baš Evropa Met Britin.

Ani Belgija denpes love tar 625 milja eurija baš keribe buti mujal odola prekal o internet save kerna bilače lafija baš e Roma ulavde ano sa e phuvja.
40 čhavore ka oven astarde ano akava proekti te oven sikhlevutne sar valani te keren piri edukacija mujal akava resipe ko interneto thaj sa odova te ikeren ola ani kontrola.

Две организации со седиште во Белгија, ЕРГО мрежа и Мобилно училиште, добија над еден милион евра од Google за борба против говорот на омраза на Интернет.
Проектите беа претставени на Конгрес за безбедност на Интернет во Брисел од директорот на Google за Европа, Мет Бритин.
Како што рече, Google има важна одговорност да ги задржи штетните и нелегалните содржини подалеку од своите платформи, но таа компанија не може да го стори тоа сама.
Во Белгија, мрежата ЕРГО доби 625.000 евра за борба против говорот на омраза против Ромите во различни земји.
40 млади Роми ќе бидат обучени да ја подигнат свеста и ќе бидат направени напори за подобро контролирање на проблемот.
Мрежата ЕРГО се стреми да го реши проблемот со говорот на омраза насочен кон Ромите во повеќе европски земји.

Pobuter drabaren ano portal udar.net.

Roma Press- portal.udar.net