Kernapes napija sar te iklovelpes ko anglalipe e Romenge ani Albanija – fb status Zeljko Jovanovič

206

ФБ -СТатус извадок од профил на Желко Јовановик,укажува занеговата посетата по земјотресот во Албанија.
Последните два дена, по земјотресот отидовме во Албанија за да изразиме солидарност и да видиме што можеме да сториме за да помогнеме. Благодарен сум на Анди Добруши и нашата национална фондација ОСФ во Албанија што ја организираа целата посета на вакво кратко известување и за нивната напорна работа и посветеност на ромската и египтската заедница долги години. Видливо е како Брисилда така и многу импресивни млади активисти кои пораснаа во текот на последните години и зачекорија во оваа ситуација во најдоброто од своите лични способности. Видовме дека Владата вп Албанија сè уште се бори со основните информации, проценка на штетите и управувањето со кризата, но видовме и надежна решеност на градоначалникот на Тирана. Вториот ден, видовме во Фуш-Круе како расизмот повторно може да доведе до исклучување на нашиот народ од останатите луѓе говорам за Ромскиот народ погодени од земјотресот. Се согласивме да им помогнеме со помошта што ја собравме меѓу Ромите во различни земји и да воспоставиме подобар начин на комуникација со локалната власт. За жал,не е доволно време да го посетиме и Драч, но луѓето оф таму се во нашите срца и умови, се наведува на фб.статус.

Ano poro fb.status o Zeljko Jovanovič vakerga pere impresie tar olesko misafirluko savo nakhla ano duke divengi vizita khi Albanina pali e phuvjako tinanipe.

Zeljko vakerla aso i aktuelno rađji kerla sa baš te arakel šajipe sar te nakavel akava problemo savo astarga ani Albanija, maškar olende thaj vi o šerutne tar tana save si astarde e phuvjake tinanipnaja.

Numa dikhla thaj na jek buthi kheripe thaj rasizmo kana kerlapes dejbe dumo dejbe e Romenge thaj egipkanija, thaj kernapes napija tar saso sumnal te kedenpes arke te šaj iklolapes ko anglalipe e Romenge ani Albanija.

Hazri kerga:Roma Press.