E Romane familie pali phuvjako tinanipe ani Albanija ačhavde ani rig khoni na dikhela olen

610

Во посета на наши браќа и сестри Роми во погодените места од земјотресот во Албанија, заедно со РИО – Берлин, РЕФ и РЕДИ. Населено место:  Lagjia Kastrijoti, Fushë-Krujë, 20 фамилии или 80 лица од коишто 40 се деца и не се вклучени во програмата за обнова после земјотресот се оставени без било каква подршка. Овие луѓе имаат потреба од храна, лекови, шатори, облека, ќебиња и било каква финансиска помош.

За таа цел во рамките на координирана акција  е отворена сметка  преку која што може најдоцна до 14 декември 2019 година да се донираат и финансиски средства за директна помош на овие лица. Донираните средства на отворената сметка  на  16 декември директно ќе се испратат на ромското здружение кое што работи со овие лица Porta Rome Për Integrim, Lagjia Kastrijotič Fushë-Krujë

ВАШАТА ПОМОШ ќе им значи на овие деца и семејства погодени од земјотресот.

Банкарски податоци за донации во евра:

Носител на сметка: Здружение РЕДИ Тетово

Name of account holder: Zdruzenie REDI Tetovo

ИБАН: MK07200003283834791

Број на сметка: 200003283834791

SWIFT: STOBMK2X Стопанска Банка 11 Октомври, 1000 Skopje

Vizita đji amare phrajla thaj pejna Roma save sas astardune tar phuvjako tinanipe ani Albanija, barabar o RIO thar o Berlin, Ref thaj REDI.

I Vizita tani kerduni ano thana: LagijaKastrijoti, Fushe-Kruje,  20 familie ja pošukar vakerro 80 manuša maškar savende isi thaj tikore čhavore thaj ola nane lendune ani programa  te kherelpes diso vi olenge pali o phuvjako tinanipe, olaj tane ačavde ani rig bi te delpes olenge disavo dumo-arka. Akala  manuša isilen valanipe tar hajbnaskere produktoja, sastipaskere iljačija, šatorija, šehija, khebe thaj  sa odova so trubul manušipnaske đji finansijako dumo.

Baš akava celjo  ano pervazija  tar koordinirimi akcija tani puterdi  smetka upral savate  šhaj maj but đji o 14 dekemvri 2019 berš te donirinenpes finansijako dumo  akale Romane familienge. Donirime dende love  ani puterdi smetka ano 16 dekemvro šhaj direktno te oven bičalde ano romani organizacija savi kerla buti akale familiensar Porta Rome Per integrim, Lagija Kastrijotič Fushe-Kruje.

Tumaro dumo tano but importatno akale Romane jerijenge, po upre tano o numer e smetkako pe savata valani te bičalen e love.

Hazri kerga:Neđmedin A-Roma Press