Nacionalikani Platforma baš Integracija e Romengi ani Republika Utarali Makedonija

312

Денес 11 септември во просториите на Владата на Република Северна Македонија се оддржува  работна конференција насловена ,, 2019 Национална Платформа за Интеграција на Роми во Република Северна Македонија- Вработување и Домување”. Пред присутните  воведни обракање имаше Мусафер Бајрам, министер без ресор  задолжен  за имлементацијата  на Стратегијата  за подобрување на состојбата на Ромите во Македонија. Говореше за актуелната состојба на Ромите во Северна Република  Македонија и колку се имплементираат еднаквоста  на стапката за  вработеност  кај Ромската  заедница во споредба  со не Ромите, укажа дека е на многу ниска застапеност и додаде акцент дека таму треба најмногу да се работи.  Исто така укажа  поврзано со вработеност дека  во државните инстутуции Ромската заедница немаат раководни позиции во споредба со други јавни претпријатија.

Музафер Б. говореше за домувањето и за сите различни аспекти  поврзано со Ромите и нивната состојба, безбедност,  комунална инфраструктура,  сопственост на земјиште и уште други работи на која се надева дека на денешната дискусија ке имаат плодна работа со исход за конкретни чекори и решавања на проблемите на Ромите кои произлегуваат опфатени со Вработување и Домување.

На денешната средба се обрати  Орхан Усеин-тим лидер  на проектот Интеграција на Роми 2020. На дневниот ред на денешната работа ке се говори и за Активните мерки за  вработување, Мирјанка Алексовска-МТСП,  Валентина Нушкова –Програма за развој  на Обединетите  нации, Вељко Јуран-Одделение ИПА фондови и проекти, Надире Шакири –извршен директор РЕДИ и Алберт Мемети –програмски менаџер РОМАЛИТИКО.

За легализација на објекти поврзано с о домувањето ќе се обрати  Лубиша Јовановски-државен советник во Министерство за транспорт и врски, Лилјана Алчева-директор за домување за човештвото, Нафи Сарачини-контакт точка Делегација ЕУ  и Ферди Исмаил-НВО Сонце,  Модератор на сесијата Мабера Камбери –Раководител на Сектор.

Avdive  11 septemvri  ano thana ki Rađji tar Utarali Makedonija ikergapes  bukarni khedin  anavkerdi ,,Nacionalnikani Platforma  baš Integracija e Romengiri ani Utarali Makedonija” Bukarnipe thaj Kherutnipe tane e šerutne teme  lavkeribnaske.

Muzafer Bajram – ministeri bizo resori  ani Rađji Makedonijaki kerga  lafi ba o bukarnipe thaj o načalipe  tar kedime rezultatoja so si resarde đji akana, thaj o nanipe tar uče pozicie Roma ano raštrakere institucie.  Muzafer  Bajram ano jek kergapes lafi  baši o kherutnipe  thaj vakerga sigo trubul te lenpes  sa e buka ano vasta thaj te kerenpes  nevutne rezultatoja ano akala duj bare valanipe phanle e Strategijaja e Romengiri, numa vov pakala aso avdisutno khedipe ko agor ka anel o palune decizije so trubul te kherenpes  thaj te iarnenpes o đji avdisutne rezultatija save thane dikhle upral e Roma ani Makedonija.

Avdisutni  bukarni dikin pal akala teme ka len than pobuter manuša ano sasto dive, maškar olende poro lav keriba  sine ole thaj o Orhan Usein –tim lideri tar proekti Integracija e Romengiri 2020.

Hazri kerga: Roma Press