Romaverzitas bičhalela akharin đi sa e Studentoja baš lejbe lila thar biblioteka

162

Ani akademsko 2019/20 berš sa e registririme studentoja thaj alumnistoja tar Romaverzitas šhaj te den anglalvajerin thaj te len ano borči literatura pal palal te iranenla qni Biblioteka ano Romaverzitas.
Po teleder daja mamuj(primer) sar te kheren adava dikhen teleder ani Makedonikani čhib.

Во академската 2019/20 година сите регистрирани студенти и алумнисти на Ромаверзитас може да предложат и да изнајмат литература од Библиотеката на Ромаверзитас.
За да предложите литература која ви е потребна во текот на вашето студирање треба:
да се најавите на вашиот профил на Е-РОМАВЕРЗИТАС,
– Да кликнете на РВ-Библиотека
– Потоа кликнете на „Предложи литература“
– Внесете ги сите побарани податоци за литературата која ја предлагате.

За да изнајмите литература која ви е потребна во текот на вашето студирање треба:
– Да се најавите на вашиот профил на Е-РОМАВЕРЗИТАС,
– Да кликнете на РВ-Библиотека
– Потоа кликнете на „Библиотека“
– Потоа кликнете на „Резервирај“ за книгата којашто ви е потребна.

Roma Press- Romaverzitas