Romaverzitas-Ulavela 210 tabletoja (aparatoja)baś roma srednośkolcija..dikhen Video

223

Biraďaki organizacija Romaverzitas ko buthi kheripe e tim liderencar tar AVAJA, ulavena 210 tabletoja baś romane sikhle tar maškarutni edukacija thaj 10 gb internet, sa sebepi te šhaj te vazdelpes i mangin edukacijaki panle e proekteja lingardo tar Romaverzitas anavkerdo,”Romaverzitas ano urgentno situacija dela dumo baš tavdipe e edukacijako procesi” finansijake dumeja ikherdo tar Romano edukacijako fondi.

Здружението на граѓани Ромаверзитас, во соработка со тим лидерите на граѓанската иницијатива АВАЈА, доделиja 210 таблети за ромски ученици во средно образование и 10 ГБ интернет во рамки на проектот “Ромаверзитас во ургентни ситуации Се грижиме за вашето образование“ финансиски поддржан од Ургентниот фонд на Ромскиот образовен фонд.

Целта на оваа интервенција е да обезбеди запишување во високото образование и намалување на веројатноста за напуштање на образованието на ромските средношколци, преку обезбедување услови и спроведување едукативни активности за средношколци кои учествуваат во програмата.

Доделувањето таблети ќе биде во соработка со општините, директорите на средните училиште и структурите на АВАЈА, Овој начин, преку низа активности, ќе се поттикнува ромите за запишувањето во средното и високото образование.

Dikhen Video..

Hazri kerga: Neđmedin A,Almira F.- Roma Press