Rotali mesala khedipe e Romensar ano Mukačevo

195

На 18 ноември се одржа тркалезна маса во хотелот СТАР во Мукачево со учевство на новоформираната НВО „Обединете за промени“, и други Ромски невладини организации, ромски активисти за човекови права, Дирекцијата на Средното училиште Роми 14 како и црковни службеници.
Целта на состанокот беше да се соберат сите за подобрување на социо-културниот живот на ромската заедница, образованието,
заштита на нивните права, постигнување на позитивни промени во животот на ромското национално малцинство.
Особено, на тркалезната маса беше претставен проектот „Зајакнување на улогата на граѓанското општество во заштитата на правата на децата кои имаат потреба од палијативна нега“. Во рамките на споменатиот проект, активист за човекови права и социјален работник ќе им помогне на болните Ромски деца и нивните роднини во добивање правна, социјална и психолошка поддршка.
Организаторот на настанот-НВО „Обединете за промени“, со кој раководи еден млад активист, музичар Сергеј Барт.

Ano 18 Noemvro ikergapes rotali mesala ano Hotel Star ko Mukačevo lejbaja than tar nevutni NVO anavkerdi,, Pašhakerde baš iranipa” Ano akava kedipe denge dumo vi avera NV- Organizacie, Romane aktivistija baš manušikane hakaja, but Roma tar khangirengere vastjale thaj panda but avera.

O sebepi akale dikhipnaske  bas lačharipe o socio ekonomikano đjivdipe ani Romani khedin thaj dejbe dumo ano pobuter segmentija panle e Romane  haleja thaj đjibdipe.

Baš akava aktiviteti thaj kedipe pobuter manušen ano jek than  vastaluno tar akaja nevutni idea tano legardo terno aktivisti muzičari Sergej Bart.

Hazri kerga: Roma Press