Maj amalikano Šerutno ani komuna Šuto Orizari 2019 – Kurto Duduš- Kuco dikhen Video..

364

Akaja pursak tani e dizutnengiri tari komuna Šuto Orizari, thaj akava hošipe ulavavala sa e Romensar ani sasti lumja, akala tane o lafija save sas vakerde tar Kurto Duduš anglal lejbe i pursak ano Evropako parlamenti.
Akava berš ka ovel sukcesivnikano thaj akava ka ovel panda jek baripe ano morali so pobuter te kera buti ano anglune duj berša đji o agor amaro mandati, vakerga anglo zurnalisti tar Roma Press Romando A- taro Brusel.

18-Ноември во Брисел се одржува годишна Конференција на Европската Организација на Ромска мрежа ( ERGO Network).

На ова Конференција учвествува и градоначалникот на Општина Шуто Оризари

Курто Дудуш-Куцо кој преку проектот “Зајакнување на ромското граѓанско општество“ , предводена од ромскиот актив од Албанија , во заедничка соработка со Европската организација на Ромите ЕРГО мрежа за Западен Балкан и Турција

му беше врачена престижната награда “Нај-пријателски Ром градоначалник“ за 2019 година.

ЕРГО е мрежа на Роми истомисленици од цела Европа кои се собират за да споделат искуства со што ќе учат едни од други, да сеоздават идеи и развиваат заеднички пристапи.

Во исто време тие создават и и мрежи со други партнери со кои заедничко работат на заеднички прашања на европско и национално ниво.

Dikhen thaj Video