Ani Srbija e Roma resarge ano biznis klub..

478

Romano bukarno klubi ka ikerkerel e interesoja tar Roma pretpriemaćija anglal raśtrakere thaj naraśtrakere institucie, ka kherel buti  ano olengoro khuvibe ano mreže, promoviribe, partneroja, sa akava kerlapes  te šhaj anlarelapes laćhi klima ano bivlipa baš o roma ko  pretpriemniśtvo.

Ромскиот деловен клуб ќе ги застапува интересите на ромските претприемачи пред државните и недржавните институции, ќе работи на нивно вмрежување, промоција, партнерство, сè со цел создавање поповолна деловна клима за развој на ромското претприемништво. Исто така, ќе ве запознаеме со другите активности на иницијативата REDI и новите модели на економско зајакнување на ромските претприемачи.

Roma Press- lendo tar:https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/4093696/srb