Avdive i Makedonija nišankerela o dujto Augusto biđjuko tar o ILINDEN thaj ASNOM

129

Republika Utarali Makedonija Avdive nišankerela o dive e Republikako, thaj ano jekh dive nišankerenapes e maj bare duj biđjukija ani Makedonija panle e historijaja Ilindensko vostanie thaj o Asnom.

Македонија денес го одбележува Денот на републиката, празник со кој се прославуваат двата големи историски и државотворни настани, Илинденското вocтание и Првото заседание на АСНОМ.

Илинденското вocтание, кое почнало на 2 август 1903 година, е вocтание на македонскиот народ пpoтив османлиската власт и Отоманската Империја, и врвен дострел на македонското ослободително движење. Во текот на Илинденското вocтание прогласена е Крушевската Република, која се засновала врз длабоки демократски принципи, кои најдобро се изразени во Крушевскиот манифест на народновocтаничката власт, преку кој се истакнати и социјалните цели на вocтанието – воспоставување поправедно општество и еднаквост.

Hazri kerga: Roma Press