Ka anlarelpes o iranipe tar zorjake čhinavibaja i socijalnikani arka tar na pukinibe o borčija e dizutne tar socijalnikani kategorija..

119
sobranie-pratenici-pred-sednica-1noe17-Meta

Anlarelapes kanoni baš lingaripe ano iranipe tar Kanoni ikeribnaske savo ačavelao realitetno ikheripe arkake tar o socijalnikane jerije familie save čačibnaske isilen valanipe tar asavko dumo, aso nanelen lovengo ikheripe thaj nanelen šajipe te pukinen pire borčija prekal Raštra, thaj na salde peseske numa thaj saste sahne familijake.

Усвоена измената на Законот за извршување кое е одраз на реалната потреба за помош и поддршка на загрозените категории на лица кои се соочуваат со егзистенцијални проблеми, но и на социјално ранливите групи на лица, кои не
по своја вина не се во можност да ги намират своите долгови без да им се загрози егзистенцијата, не само лична, туку и на нивните семејства.
Со измените
–Целосно се изземаат од присилното извршување примањата на граѓани кои се корисници на гарантирана минимална помош од социјалната заштита, примањата на децата согласно Законот за заштита на децата, како и примањата за социјална сигурност на старите лица, согласно прописите за социјална сигурност на старите лица.
Дополнително со измените се намалува износот на максималната вредност која може да биде задржана односно се менуваат
–Ограничувањата на извршувањето и тоа од 1/3 на 1/5 од плата и пензијата
за лицата приматели на просечна плата и пензија, надомест на трошоци за сместување на лице и надоместок за згрижување на згрижувачко семејство, како и за децата корисници на семејна пензија
–Примената на законските одредби се однесува и за веќе започнатите извршувања како поповолен закон за граѓаните,Вчера доцна синоќа го објави министерката за правда, Рената Дескоска.

Roma Press