Lokalizirimo o baro jagalipe ano Veles, vakerlapes astardi tani jek vikendička thaj 200 hektarija kaš..

349

Флората и фауната покрај езерото „Младост“ во Велес е целосно уништена поради голем пожар предизвикан од работници кои работеле на изградба на куќа. Огнот кој  осум часа му се закануваше на Велес е локализиран.  Изгорена е голема површина со борова шума и сува трева, а материјалната штета е огромна. Околината на омиленото велешко излетиште Езеро Младост е пеплосана.  Во гаснењето на пожарот учествуваа пожарникари од Велес, Свети Николе, Штип, Кавадарци, Неготино и Скопје, како и два ер трактори на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС) и еден армиски хеликоптер. Од полиција најавија дека утре ќе ги објават деталите за сторители на пожарот, кој бил предизвикан поради невнимание. Четворица вработени во браварска работилница вршеле работа, при што од искрење се запалила блиската трева, а огнот бргу се проширил и предизвика огромна штета. Вкупно се опожарени 400 хектари површина,  од нив изгорена е педесетгодишна црноборова шума на 200 хектари и исто толку трева“, изјави Зоран Ѓеоргиев директор на ЈП Македонски шуми.

Flora thaj fauna  duz o ezero ,,Mladost“ ano Veles thaj akhargapes but baro jagalipe anglal vakerdo tar bukarne save kerna buti  thaj bi te gndinen tar iskre čhinibaskere but sig astargapes jek kotor čar ano pašipe olengoro pal odova sigo buvlilo o jagalipe ano sasto ikheripe duz  o ezero, thaj kerlapes  lafi so kergapes  baro materijalnikano bilačipe.

O pašipe tar ,,Ezero Mladost“  than baš rekreacija thano astardo e bare jagalipastar, numa vakerlapes so si hem astardo jekh kher vikendička.

Ano ačhavipe e jagalipasko lele than bukarne tar  mujal jagalipaske službe tar Veles, Sveti Nikole,  Štip,  Kavadarci, Negotino thaj Skopje, sar thaj duj  er traktori tar Direkcija  baš arakhipe thaj jekh armijako helikopteri.

Policija vakerla avdive ka ovelen oficijalno vahtavi tar detalija e jagalipaske, save sas akharde tar namangle e bukarnendar  so kerna buti tar  bravarska bukarnipa.

Zoran Gorgievski direktori ano JP Makedonijake šume  vakerga tane  tarde pobuter tar 400 hektarija kašta.

Hazri kerga:Roma Press