Lokalnikano Akciono plano kamlapes te śukarkerel i pozicija e Romengi ano Leskovac

211

Тековните Локални акциони планови за Ромите во Лесковац, кои истекуваат оваа година, никој не ги следеше и не дава препораки за нивно спроведување, заклучокот беше од  панел доскусијата што се одржа во Центарот за професионален развој  за образованието во Лесковац. Панелот се одржа како дел од проектот „Државни и локални мерки за подобар живот на ромската заедница“ спроведен од страна на медиумското производство Ром Ворлд од Ниш, во партнерство со организацијата РОСА од Лесковац. Рома Ворл Турјан Реџепи рече дека Локалниот акционен план за Ромите во Лесковац е добро направен, но не и буџетски.
„Мислам дека е нереално да се трошат толку многу пари и да се реализира сето тоа во моментот. Во 2010 година, ние бевме меѓу првите во Србија што започнавме со локални акциони планови за подобрување на животните услови на Ромите. Мојот предлог е да се изработи нов акционен план, кој нè чека, да ги следиме и процениме сите претходни и да видиме кои се реалните потреби на ромската заедница во Лесковац “, вели Зоран Саитовиќ од невладината организација„ РОСА “во Лесковац.

Aso o Akciona planoja tar realizacija ani Leskovac save nakhena akava berš khoni na lela olen poserioznikane te kerel buti prekal olende, akava si o paluno lafi tar ikerdi panel diskusija savi sas ikherdi ano Centar baš profesionalnimano buvlaripe sađjandipe e edukacijake ano Leskovac

Paneli ikhergapes sar kotor tar lafi kheribe prekal i saikerin baš lačharipe ano sa e niveloja o đjivdipe e Romengo ano akava than sa ikeripnaja tar media Roma worl thaj Birađjaki organizacija Rosa tar Leskovac.

Turjan Ređepi vakerla sar Akciono plani tano lačho kerdo numa oleski realizacija nane ikerdi sar so hramonelapes thaj odolestar ov nane čhalo sar agorkerelapew o sasto nakhlo procesi.

Zoran Saitovik vakerla olesko bahan rodipe tano te lačharelpes nevo akciono plani sostar amen sijem tar 2010 berš sar jekta ani Srbija save kergem asavko plani, numa akana akale dujtoneja te khera sa odova so na kergem tar jekto te šhaj te dika o maj čačune yhaj konkretna problemoja e Romengere ani Leskovac thaj olenge te ana solucija, vakerla Zoran Saitovik tar Rosa.

Hazri kerga: Erđan M- Roma Press lendo Rominfomedia