Romani partija ,,Pro Evropa” ka ovelen peskere kandidatoja ano lokalnikane alosaribe tar 2020 berš

234

Во седиштето на ромската партија „Про Европа“ Бистрица-Насусуд се одржа состанокот на проширениот одбор на ПРПЕ. Гостин на честа беше претседателот на PRPE, Николае Пун. По неколку часови дискусии, водачите на Ромите од целиот регион Бистриа-Насуд едногласно го изгласаа предлогот на претседателот Николае Пун да учествува на локалните избори во 2020 година на одделни локалитети. Ромите бараат свој политички идентитет! На локалните избори во 2020 година ќе водиме посебни списоци. Ние мора да бидеме подготвени да доставиме списоци во сите општини каде имаме заедници, да одиме со списоци до сите градски совети, но и до Градското собрание на Бистрица. Исто така, партијата Роми ќе најде кандидат за списокот со кој ќе го претставиме пред округот на советот “, изјави претседателот на PRPE, Николае Пун. Сите овие податоци ќе бидат интерпретирани и ќе изготвиме извештај за истражување за секој локалитет,  во кој ќе имаме решенија и за идентификуваните проблеми “.Никола Поун рече дека главните цели на оваа кампања се образованието, културата  во заедницата, но ќе бидат посочени и аспекти поврзани со ромскиот идентитет, со цел да се избегне инфериорниот комплекс кој припаѓа на ромската етничка група.

Ani bešin tar Romani  partija ,,Pro Evropa” Bistrica-Nausud ikergpaes khedipe buvlaripnaja tar odboresko ikheripe tar PRPE.  Misafiri tar sajdipe sas o presidenti  tar PRPE, Nikolae Pun. Pali nekobor  arija diskusija thaj lavkeripe, legarutne tar Romani partija ani Bistrica-Nasud jeke hangoneja  denge poro hango te len than ano loklanikane alosariba tar 2020 berš, ano sa e e lokalitetija  thaj thana savende isi tar đjenipa  akale kedinako.

Roma rodena peseskoro politikano identiteto –Ano loklanikane alosaribe 2020 berš ka oven amen  ulavde liloja.  Amen trubul te ova hazri  te dočhiva e lilora ano sa e komune savende isi tar amaro đjenipe,  ka tavda amare lilorensar đji sa e atareskere  konsilese thana  numa thaj  đji e Dizjako kedipe ani Bistrica.

Ano jek i Romani partija ka došhivel manuše ano lil savo ka ovel o muj tar rotali mesala e konsileske, vakerga o presidenti Nikolae Pun.

Sa e akala podatokoja  ka oven amare celioja te kera vahtavi (izveštaj) baš o lokalnikano rodlaripe ano sa e lokalitetoja, savenge isi amen mehanizmoja sar te resara olen.

Nikola Paun  vakerga šerutne celioja  akale kampanjake maj buteder ka oven astarde e umala Edukacija thaj Kultura e Romengi,  numa thaj ka oven ikherde sa e aspektoja phanle e Romane đjivdipnaja,  te šhaj pobuter te našavelpes  o inferiornikano kompleksi  savo resarela tar Romani etnikani kediN.

Hazri kerga:Roma Press