Kherelapes o drumo Vašingtonska ani komuna Šuto Orizari

442

Денеска започна улична реконструкција на ул. Вашингтонска,на потегот од ул. Виничка до ул. ЧеГевара (Во близина кај раскрсницата со средното училиште Шаип Јусуф) во Општина Шуто Оризари. Реконструкцијата опфаќа 1.470 м2 со асфалт за коловозот и 630м2 за тротоарите со бехатон плочки.

Градежните работи опфаќаат отстранување на стариот асфалт од тротоарите и коловозот, нанесување на комплетно нов асфалт , поставување на нови рабници , а троторите ќе бидат обложени со бехатон плочи. Бидејќи станува збор за улица со висока фрекфентност која е во непосредна близина на ОУ Браќа Рамиз и Хамид и СУГС Шаип Јусиф во Шуто Оризари, на раскрсницата е планирано сосообраќаен проект со вертикална и хоризонтална сигнализација.

Avdive i komuna Šuto Orizari tavdela panda jekhe aktiviteteja tar lačharibe e bilače droma save preperena telal vas e komunako Šuto Orizari.
Kerelapes lafi e dromeske Vašingtonska savo resarela ano maškaripe e dromeja Indira Gandi duz ko Zegin thaj legarela sasto drom đi e pašipnaja tar maškarutni siklana Šaip Jusuf.

O Šerutno e komunako rajo Kurto Duduš havlarela kaj pohari ama siguritetno drom po drom ka kherelpes te šaj te meninepes sa e bilače droma save tamirinenapes ani amari komuna Šuto Orizari.

Hazri kerga: Neđmedin A-Roma Press