Ki politikani scena nevi Romani politikani partija legardi taro eks ministeri Aksel Ahmedovski (PDPR)

1314

Се одржа основачко собрание на Партијата за демократски просперитет на Ромите (ПДПР) во Виница, Партија која ќе дејствува главно меѓу ромската популација од источниот регион на државата. За претседател на партијата едногласно е избран Аксел Ахмедовски, дипломиран правник од Делчево, кој до неодамна беше министер без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за Ромите. Во партиското раководство влегоа и пет членови од поголемите градови од регионот.

Ki  Vinica  ikergapes  fundavno khedipe  e Parijako bašhi demokratikano prosperiteti e Romengoro (PDPR), savo ka lel than maškar Romani  populacija taro purabalo (istočno) kotor tari Makedonija .

Baši presidenti ki partija tano ikerimalo o  Aksel Ahmedovski, diplomirimo pravniko taro Delčevo, savo čirla sas thaj ministeri bizo resori  ikerdo bašh implementacija  e Stragijako e Romengo ki aktuleno Rađji Makedonijaki. Ko partijako vastakeripe kuvge thaj panda panžđ Roma taro pobare dizja  taro regioni.

Maj palal e Roma taro akava kotor e Makedonijako pali berša nakle, resarge  korkoro te keren pumenge organiziripe thaj ange jek lafi te lačharelpes  Partija, savi ka kerle buti olenge  thaj arakibe olengere interesija  hem lengere hakaja(pravo), vakerga o Presidenti Aksel Ahmedovski.

Ko akava bešipe vakerela amenge  o Aksel, ange paluno lafi bešipe e partijakoro te ovel ko Delčevo, aso partijake ogranokoja ka oven ko sa komune taro trin  Alusaribaskere edinice ko purabalo (istocno) kotor tari Makedonija.

Hazri kerga:Erdjan M.-Roma Press