Naoficijalno vakerlapes ano nevo 2022 bers e dizutne ka pukinen pouchi elektrikaki energija..

259

Telal vakeripe tar o ESM hazringa thaj lingarga dji ki Radji o plani bash proizvodstvo elektrikane energijake bash o 2022 bers, sar thaj sasto finansisko plani. Vakerlapes so isi chachipe ano nevo bers e dizutne te pukinen po ucho fijati(cena) strujake.
Sar so vakerna e informacie tar tv24 proizvodibnaski struja tar ESM akana lingarela 36 evrija thaj shaj resarela akana ko 45 evroja bash jekh megavat ko ari(saati).
Direktori Kustrim Ramadani bash jekajek medija vakerga e vakerina tane cachutne bas presmetke save ovena hazri akala dive, numa palpale lejbaja than tar o MEPSO i agorutni(posledno) fijati(cena) ka ovel tikori-minimalno.

ЕСМ го изработи и достави до Влада планот за производство за 2022 година, како и финансискиот план. Граѓаните се поизвесно е дека од следната година ќе плаќаат повисоки сметки за струја.
Според инфромации на ТВ24 дознава производната цена на струја на ЕСМ од сегашните 36 евра најверојатно ќе порасне на 45 евра за мегават час.

Еден од главните критериуми за формирање на цената за домаќинствата е токму производната цена на ЕСМ,
Според истражувањата државната компанија ќе бара зголемување на цената на струја за дваесетина проценти, во дописот кој е адресиран до Влада дадени се различни пресметки, цени и количини – и што ќе значи секоја од нив финансиски.

Зголемување ќе бара и државната МЕПСО но засега се уште анализираат. Дирекотор Куштрим Рамадани за ТВ24 вели точни пресметки би имале во следниве денови, но сепак учеството на МЕПСО во крајната цена е минимално.